piszę o technologiach budowlanych, ciekawym wzornictwie, nowoczesnym wyglądzie mieszkań…

Spółdzielnia a deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W myśl art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2012 poz. 391 z poz. zm.) jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca [możesz dowiedzieć się więcej]

Comments are closed.